Bezpłatne wstępne rozeznanie źródeł archiwalnych.

      Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Klienta zakresem zlecenia, wykonujemy nieodpłatnie wstępne podstawowe rozeznanie w zakresie zachowania źródeł archiwalnych koniecznych do jego realizacji.


Indywidualne ustalanie cen usług.

    Ceny poszczególnych usług Ośrodka "HISTORIAE" są zależne od ustalonego przez Klienta rodzaju i zakresu zlecenia, gdyż wynikają z ilości przepracowanych roboczogodzin oraz poniesionych przez nas nakładów finansowych niezbędnych do zrealizowania powierzonego nam zadania (np. ewentualne koszty: przejazdów do archiwów i parafii, noclegów podczas kwerend wyjazdowych, wykonania kopii archiwaliów, odpisów z USC, dostępu do płatnych baz danych itp.). W związku z powyższym ceny usług Ośrodka "HISTORIAE", będąc zależne od specyfiki konkretnego przypadku, ustalane są zawsze indywidualnie.

Etapowe prowadzenie i finansowanie badań.

   Ponieważ specyfika badań genealogicznych często utrudnia ścisłe określenie końcowej ich ceny, preferujemy etapowe prowadzenie i finansowanie badań. Każdy z etapów poprzedzany jest przygotowywanym przez Ośrodek "HISTORIAE" szczegółowym planem badań i wiążącym się z nim kosztorysem. Po zatwierdzeniu planu i kosztorysu przez Klienta, przystępujemy do realizacji związanego z nimi etapu badań, a po jego zakończeniu, przedstawiamy szczegółowy raport i kosztorys powykonawczy. Po rozliczeniu pierwszego etapu, zgodnie z wolą Klienta powstaje plan i kosztorys kolejnego etapu badań, albo też badania uznaje się za zakończone. Dzięki temu Klient ma ułatwioną okresową ocenę postępów badań oraz ich finansową kontrolę, a także dogodniejsze etapowe finansowanie.


Umowy, pełnomocnictwa notarialne i rachunki.

    Badania i opracowania wykonywane są przez Ośrodek "HISTORIAE" w oparciu o zawartą z Klientem umowę o dzieło lub umowę-zlecenie. W przypadku większości badań genealogicznych, biograficznych lub własnościowych, ze względu na kwerendy w archiwach oraz niezbędne kontakty z różnymi urzędami i instytucjami, zachodzi konieczność wystawienia przez Klienta notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa do badań. Wystawiamy rachunki za realizowane usługi (Ośrodek "HISTORIAE" nie jest płatnikiem VAT).


Terminy.

    Podobnie jak ceny usług, tak i terminy ich wykonania zależne są od rodzaju i zakresu zlecenia, czy też od ilości i miejsca zdeponowania materiału archiwalnego, który będzie musiał zostać poddany kwerendzie. Badania historyczne wykonywane przez Ośrodek "HISTORIAE" to w pełni profesjonalna działalność naukowa, dlatego też pewnych etapów działań nie można pominąć lub przyspieszyć, bez szkody dla jakości wykonania zlecenia. Także archiwa i biblioteki, gdzie prowadzimy kwerendy, miewają przerwy w swej działalności, czasami też niektóre archiwalia są z różnych przyczyn okresowo wyłączone z udostępniania. Nierzadko też na odpowiedzi urzędów i instytucji trzeba czekać daleko dłużej niż wynikałoby to z przyjętych ustawowo terminów. Niedogodna pora roku, czy też okresowe warunki atmosferyczne mogą zaś nazbyt utrudniać przeprowadzenie wizji lokalnych w terenie. Ważna jest również ilość zleceń jakie realizujemy w danym okresie, gdyż staramy się żadnego z nich nie zaniedbywać i w miarę możliwości sukcesywnie dostarczać wyniki badań wszystkim naszym Zleceniodawcom.

Zapraszamy do zadawania pytań drogą telefoniczną (od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 21.00) lub e-mailem!