W zakresie usług Ośrodka "HISTORIAE" znajdują się:I. Odnajdywanie nieruchomości

   Są to badania terenowe poprzedzone niekiedy badaniami archiwalno-bibliotecznymi, polegające na:
 • lokalizacji nieruchomości w terenie, względnie jej pozostałości;
 • eksploracji nieruchomości i wykonaniu jej dokumentacji fotograficznej i opisowej;
 • nawiązanie kontaktu z jej obecnymi właścicielami.

II. Poszukiwania wykrywaczami metali

   W przypadkuOśrodek "HISTORIAE" proponuje usługi w zakresie poszukiwań wykrywaczami metali:
 • ukrytych wiele lat temu (np. podczas wojny przed okupantem, czy w okresie powojennym przed “władzą ludową“) rodzinnych pamiątek;
 • należących do rodziny przedmiotów codziennego użytku, pozostałych w ziemi po nieistniejących już rodowych siedzibach;
 • “zatartych” przez czas grobów i znajdujących się w nich szczątków przodków;
 • współcześnie zagubionych przedmiotów metalowych (np. obrączki, klucze);
 • obecności metali w przedmiotach, czy surowcach.
   Ponadto oferujemy pomoc:
 • geodetom i budowniczym w lokalizacji podziemnych lub przykrytych (np. asfaltem - włazów do studzienek) elementów sieci uzbrojenia terenu;
 • archeologom podczas badań sondażowych i wykopalisk.

   Preferowane są następujące zasady współpracy:
 • poszukiwania prowadzone są dyskretnie;
 • poszukiwania są legalne (w niektórych przypadkach konieczne są uzgodnienia z właściwymi urzędami, np. lokalnym konserwatorem zabytków);
 • Ośrodek nie pozostawia dla siebie żadnej części znaleziska;
 • odnalezione przedmioty przekazywane są prawowitym właścicielom (szczególnie dotyczy to znajdujących się na urzędowych listach zaginionych dzieł sztuki);
 • możliwe uczestnictwo Zleceniodawcy w poszukiwaniach (w niektórych przypadkach jest to wręcz konieczne z uwagi na precyzyjne wskazanie miejsca poszukiwań);
 • z poszukiwań sporządzane są dla Zleceniodawcy szczegółowe raporty, wraz z dokumentacją fotograficzną.


III. Badania stanu prawnego nieruchomości

  W zakres działań mających na celu wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości może wchodzić:
 • uzyskanie wypisów i analiza treści ksiąg wieczystych;
 • analiza innych dokumentów określających prawa własnościowe do nieruchomości (np. akty własności, akty nadania, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, prawomocne wyroki sądów, testamenty);
 • wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków;
 • analiza materiałów z dawnych systemów katastralnych;
 • analiza operatów z dotychczasowych robót geodezyjnych;
 • lokalizacja nieruchomości w terenie;
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej i opisowej nieruchomości;
 • wywiady z dotychczasowymi właścicielami i użytkownikami oraz wywiady wśród sąsiadów nieruchomości.

IV. Badania dziejów nieruchomości

   Ich efektem jest opracowanie (od kilkunastu do kilkuset stron - w zależności od ilości zdobytych informacji) dotyczące architektury i historii: wiekowego domu, zabytkowej kamienicy, willi lub pałacu, kompleksu dworskiego i innych obiektów architektonicznych. Dzieje nieruchomości mogą zawierać:
 • informacje dotyczące czasu i okoliczności powstania (budowy) oraz osoby fundatora;
 • przynależność administracyjna nieruchomości (dawna i obecna);
 • spis dotychczasowych właścicieli z podaniem okresu władania nieruchomością;
 • noty biograficzne wybitniejszych właścicieli;
 • ewentualne opisanie dziejów całych rodzin posiadających nieruchomość;
 • ewentualny udział nieruchomości w wydarzeniach dziejowych lub jej związki z historycznymi osobistościami;
 • dokładne opisy i plany architektoniczno-techniczne nieruchomości (w tym: wykorzystane materiały budowlane, rzuty poszczególnych kondygnacji, elewacje, układ instalacji technicznych);
 • informacje o przebudowach i remontach;
 • reprodukcje archiwalnych zdjęć, rysunków i obrazów przedstawiających nieruchomość oraz osoby z nią związane;
 • zdjęcia obecnego stanu nieruchomości oraz elementów wystroju wnętrz;
 • dawne mapy katastralne i współczesna mapa ewidencyjna terenu, na którym znajduje się nieruchomość;
 • mapy topograficzne rejonu, na którym znajduje się nieruchomość;
 • kserokopie dokumentów źródłowych dotyczących miejscowości;
 • przypisy do informacji zawartych w monografii oraz obszerny wykaz zbiorczy wszystkich wykorzystanych źródeł oraz tych poszerzających lub uzupełniających poruszane w opracowaniu tematy.