Ośrodek "HISTORIAE" prowadzi poszukiwania:
 • materiałów archiwalnych;
 • publikacji książkowych i prasy;
 • opracowań kartograficznych;
 • ikonografii oraz źródeł audio-video;
 • współczesnej dokumentacji urzędowej.

Dostarczamy źródła dla:
 • piszących: referaty, prace semestralne i dyplomowe, licencjaty, magisteria i doktoraty
  (szczególnie z dziedzin: historii, politologii, socjologii, kulturoznawstwa i turystyki);
 • władz samorządowych opracowujących historię regionalną;
 • poszukujących uwierzytelnionych metryk kościelnych i USC;
 • prowadzących badania genealogiczne;
 • prowadzających badania własnościowe nieruchomości;
 • pisarzy, dziennikarzy, przewodników turystycznych;
 • architektów, konserwatorów, aranżerów wnętrz i ogrodów oraz wielu inny.

Miejscem poszukiwań są między innymi:
 • archiwa państwowe (w tym m. in.: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Główne Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, archiwa wojewódzkie z ich oddziałami zamiejscowymi i ekspozyturami);
 • wydzielone archiwa urzędów i instytucji państwowych (m. in..: Centralne Archiwum Wojskowe, archiwa Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Archiwum Sejmu i Senatu; Archiwum Prezydenta RP; Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego);
 • archiwa i biblioteki szkół wyższych (m. in. Uniwersytetu: Jagiellońskiego, Warszawskiego, Poznańskiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego);
 • archiwa i biblioteki innych instytucji naukowych (np.: Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Ośrodka Karta, Ośrodka Studiów Wschodnich, Żydowskiego i Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie);
 • archiwa i biblioteki muzeów (np.: Zamku Królewskiego w Warszawie, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, archiwa muzeów obozów jenieckich i obozów koncentracyjnych);
 • biblioteki wydzielone i wojewódzkie (np. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Kórnicka, Biblioteka Śląska w Katowicach, Książnica Pomorska w Szczecinie);
 • archiwa i biblioteki Kościoła Rzymsko-Katolickiego (diecezjalne, klasztorne, seminaryjne, parafialne);
 • archiwa innych kościołów i związków wyznaniowych (np. archiwa diecezjalne Kościoła: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Greckokatolickiego i Prawosławnego);
 • archiwa: partii politycznych, związków zawodowych, cechów, stowarzyszeń i organizacji społecznych;
 • archiwa państwowych i samorządowych urzędów administracji publicznej;
 • prywatne archiwa przechowujące dokumentację osobowo-płacową;
 • archiwa działających państwowych i prywatnych podmiotów gospodarczych (zakładów przemysłowych, handlowych i usługowych, spółdzielni);
 • archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża;
 • Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz PESEL przy MSWiA;
 • baza genealogiczna Kościoła Mormonów w Salt Lake City;
 • archiwa i biblioteki osób prywatnych


Poszukiwania poza granicami Polski.
     Podczas badań genealogicznych i regionalnych związanych z Kresami Wschodnimi I i II Rzeczypospolitej mogą mieć także miejsce poszukiwania w archiwach i bibliotekach: Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, natomiast dla Ziem Odzyskanych poszukiwania w Niemczech i Czechach.

Odnalezione materiały przekazywane są (w zależności od możliwości i potrzeb) w postaci:
 • kserokopii;
 • mikrofilmów;
 • klasycznych zdjęć;
 • cyfrowych zdjęć na płycie CD;
 • taśm audio i audio-video;
 • odręcznego wypisu;
 • odpisu uwierzytelnionego;
 • oryginalnej publikacji (np. niedawno wydane książki i czasopisma).