I. Publikacje i referaty:

Drogi do Wolności: Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1980-2000, Kraków 2000.


Informator poświęcony historii NZS AGH, opracowany z okazji 20-lecia organizacji (kilkustronicowy wydruk powielany na ksero).

Bereza Kartuska i okolice, Kraków-Ochla 2003.


Szkice historyczne o Berezie Kartuskiej i pobliskich jej miejscowościach, przygotowane jako pomoc dla przewodników turystycznych oraz jako informator dla osób zwiedzających tamte tereny (wydruk powielany na ksero).

Czy można ocalić pamięć poległych?, “Sowiniec”, Kraków 2003, s. 133-139, zdj. po s. 152 [ISSN: 1425-1965; ISBN: 83-7188-690-X] 

Artykuł o cmentarzu z okresu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-1920
położonym w Nowosiółkach koło Berezy Kartuskiej.
 

Bolesław Szczodry i jego syn Mieszko po śmierci bp. Stanisława, Zielona Góra 2005.

Referat przedstawiony na Uniwersytecie Zielonogórskim, proponujący nowe hipotezy odnośnie śmierci Bolesława i Mieszka.

Herb i flaga Ochli oraz nazewnictwo wsi na przestrzeni wieków, Ochla 2005.

Projekt herbu i flagi przyjętych przez Mieszkańców Ochli za symbole wsi i zatwierdzonych uchwałą Rady Sołeckiej wiosną 2005 roku.

Prehistoria wsi Ochla, Ochla 2005.


Referat wygłoszony na uroczystej sesji Rady Gminy Zielona Góra z okazji obchodów 700-lecia wsi Ochla, 13 sierpnia 2005 roku (www.bip.gminazg.pl/229/Protokol_z_dnia_13_08_2005r)

Bereziacy, Cz. 1: Przesiedlenie, “Pionierzy”, R. XI, nr 3, Zielona Góra 2006, s. 12-16 [ISSN: 1427-6720] 

Artykuł dotyczący repatriacji ludności polskiej z rejonu Berezy Kartuskiej w latach 1945-1947.

Bereziacy, Cz. 2: Nowa Ojczyzna, “Pionierzy”, R. XI, nr 4, Zielona Góra 2006, s. 3-7 [ISSN: 1427-6720]

Artykuł przedstawiający pierwsze lata bereskich repatriantów w Ochli i późniejsze ich kontakty z rejonem Berezy.

Osadnictwo pradziejowe na terenie wsi Ochla, „Studia Zachodnie”, t. 9, Zielona Góra 2007, s. 7-49 [ISSN: 1428-0663; ISBN: 978-83-7481-119-4]

Publikacja we współpracy z archeologiem dr. Bogdanem Bobowskim.

Wiesztortowie z Wielkiego Księstwa Litewskiego ze szczególnym uwzględnieniem XV i XVI stulecia, Zielona Góra 2006.

Monografia rodu Wiesztortów vel Wiesztortowiczów (opracowanie niepublikowane).

Родословная Гамшеев - первых владельцев Берёзы, „Гiстарычная Брама”, R. X, nr 1, Бяроза 2008, s. 21-25

czyli Ród Hamszejów, pierwszych właścicieli Berezy.

Płyty nagrobne rodu von Knobelsdorff w Ochli [w:] Studia Epigraficzne, t. 3, Zielona Góra 2008, s.143-161 [ISBN: 978-83-7481-170-5]

Publikacja referatu wygłoszonego na IV Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej odbytej na Uniwersytecie Zielonogórskim dnia 14 listopada 2006 roku.

Epitafium nagrobne Joanny Doroty Schneider w Ochli [w:] Studia Epigraficzne, t. 4, Zielona Góra 2011, s.137-158 [ISBN: 978-83-7481-384-6]

Publikacja referatu wygłoszonego na V Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej odbytej na Uniwersytecie Zielonogórskim dnia 14 października 2008 roku.

Репатриация польского населения из Березы в ПНР в 1945-47гг
   
Cz. 1 opublikowana dnia 31.03.2010 r. http://berezakartuska.livejournal.com/7382.html
    Cz. 2 opublikowana dnia 02.04.2010 r. http://berezakartuska.livejournal.com/7945.html


Artykuł w białorusko i rosyjskojęzycznym popularnonaukowym portalu internetowym: Bereza Kartuska, Бяроза, Берёза - История одного города http://berezakartuska.livejournal.com, poświęcony historii i kulturze miasta i jego okolic.

Epitafia nagrobne jako źródło do badań genealogicznych i heraldycznych.


Referat wygłoszony na zjeździe założycielskim stowarzyszenia Polska Wspólnota Heraldyczna mającym miejsce w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze dnia 5 czerwca 2010 roku

Spis żołnierzy z okresu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej pochowanych na cmentarzu wojskowym koło Berezy Kartuskiej (Białoruś) [w:] Studia Epigraficzne, t. 5, Zielona Góra 2013, s.189-211 [ISBN: 978-83-7842-106-1]

Publikacja referatu wygłoszonego na VI Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej odbytej na Uniwersytecie Zielonogórskim dnia 27 października 2010 roku.

Recenzja wydawnicza do książki: 


Grzegorz Wójcik, Karty pamięci. Nowe Miasto nad Pilicą w XVIII wieku w świetle księgi zmarłych z lat 1764-1795, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2012 [ISBN: 978-83-7805-162-6]


Ekshumacja żołnierzy niemieckich koło wsi Kiełpin (gm. Zielona Góra) w 2010 r. - komunikat„Studia Zachodnie”, t. 13, Zielona Góra 2012, s.305-322 [ISSN: 1428-0663; ISBN: 978-83-7842-049-1]

Sprawozdanie opisowo-fotograficzne z ekshumacji zbiorowej mogiły z okresu II wojny światowej, przeprowadzonej we współpracy ze Stowarzyszeniem POMOST i Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Nagrobek Wasyla Bowanki w Krempnej, Zielona Góra 2012


Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej, mającej miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim dnia 17 października 2012 roku.

Konsultacja naukowa i redakcyjna:


Tomasz Steifer, Polska bibliografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1945-1975, wg rękopisu opracowania z 1976 r., Gdańsk-Szadółki 2013 [ISBN: 978-83-937268-0-6]

Herb, pieczęć i weksylia Gminy Wiązownica, Wydawnictwo Ośrodka Badań "HISTORIAE", Ochla 2013, stron 51 [publikacja elektroniczna, ISBN: 978-83-64574-01-6]

Studium projektowe insygniów Gminy Wiązownica we współpracy z Tomaszem Steiferem.

Logo heraldyczne, logo napieczętne i weksylia Gminy Godzianów, Wydawnictwo Ośrodka Badań "HISTORIAE", Ochla 2013, stron 41 [publikacja elektroniczna, ISBN: 978-83-64574-00-9]

Studium projektowe insygniów Gminy Godzianów we współpracy z Tomaszem Steiferem.

Wiesztortowicze z Podbrzezia i Bakszt w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle źródeł z II połowy XV i I połowy XVI wieku, "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką", nr 8, Zielona Góra 2014, s.125-153 [ISSN: 1899-2722; ISBN: 978-83-7842-160-3]

Pierwszy artykuł z planowanej serii publikacji dotyczących rodu Wiesztortów vel Wiesztortowiczów.

Ludność Berezy Kartuskiej na podstawie Rewizkiej skazki z 1795 r.

 Referat wygłoszony na I międzynarodowej konferencji dotyczącej historii Berezy Kartuskiej i jej okolic: Береза и Березовский регион. Беларусь через призму микроистории, Bereza 13-14 maja 2014 r.

Dzień jak co dzień, czyli problemy opieki rodzicielskiej nad małym dzieckiem o wysokim stopniu niepełnosprawności fizycznej. Studium przypadku na podstawie bloga "Nasz Siemek" http://naszsiemek.blogspot.com [w:] Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Wyzwania wszpółczesnych uczelni wyższych, red. nauk. Paweł Prüfer, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2014, s.103-113 [ISBN: 978-83-63134-90-7]

 Publikacja referatu  wygłoszonego podczas ogólnopolskiej konferencji: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności Modele zdrowego stylu życia jako wyzwanie współczesnych uczelni wyższych, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 19 III 2014 r. Referat wygłoszony  na podstawie osobistych doświadczeń autora.

Sapiehowie z kościoła kartuzów w Berezie.


Referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej, mającej miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim dnia 21 października 2014 r. Poruszał temat badań nad nekropolią jaką stanowił kartuski kościół w Berezie (osoby tam pochowane, wizerunki nagrobków, inskrypcje...  

Ludność miasta Berezy oraz ludność w wiejskich dobrach klasztoru i bereskiej parafii, w granicach bereskiej rzymskokatolickiej parafii, ze szczególnym uwzględnieniem miejskich poddanych z zakonu kartuzów, na podstawie "Rewizkiej skazki" z 1795 roku [w:] Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Бяроза і Бярозаўскі рэгіён, уклад. А. А. Скеп’ян, А. Б. Доўнар, рэдкал. А. А. Каваленя [і інш.], Нац. акад. навук Беларусі, Інстытут гісторыі, Мінск : Беларуская навука, 2014, s. 190-217 [ISBN: 978-985-08-1785-3]

 Jak dotąd pierwsza publikacja dotycząca ludności Berezy Kartuskiej u schyłku XVIII w.

Herb, pieczęcie, weksylia i odznaka honorowa Gminy Gaworzyce, Wydawnictwo Ośrodka Badań "HISTORIAE", Ochla - Zielona Góra 2013, stron 120 [publikacja elektroniczna, ISBN 978-83-64574-02-3]

Studium projektowe insygniów Gminy Godzianów we współpracy z Tomaszem Steiferem.

Nagrobek Wasyla Bowanki (1843-1849) z Krempnej - przyczynek do epigrafiki łemkowskiej. Czy najstarszy nagrobek łemkowskiego dziecka? „Studia Epigraficzne”, t. 6, Zielona Góra (w trakcie procesu wydawniczego)


Artykuł na podstawie referatu wygłoszonego na VII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej, mającej miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim dnia 17 października 2012 r.

Knobelsdorffowie z domu w Ochli oraz ich domniemani przodkowie – próba systematyzacji. Cz. I: Rejon Złotoryi i Kłodzka oraz Mirosławic XIII-XV w. (w trakcie procesu wydawniczego)


Przyczynek do XIII i XIV-wiecznej genealogii szlacheckiego rodu von Knobelsdorff na Śląsku. 

Czas w średniowiecznej środkowej i zachodniej Europie w aspekcie czasu Kościoła i czasu kupca [w:] Гуманiтарний корпус, Випуск 6, Мiнiстерство Освiтi i науки Украïни, Нацiональний Педагогiчний Унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016, s. 327-339 [ISBN 978-966-924-255-6]

Publikacja referatu z III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Poszukiwania naukowe: aktualne problemy teorii i praktyki”organizowanej przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa, Kijów dnia 29 kwietnia 2016 r.

Rewizkie skazki – źródła z XVIII i XIX w. do badań genealogicznych i demograficznych wschodnich ziem I Rzeczpospolitej znajdujących się ówcześnie w granicach państwa rosyjskiego [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Historia, wyd. MN, Poznań 2016, s. 81-89  [ISBN 978-83-65362-96-4]

Publikacja referatu wygłoszonego podczas III Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, mającej miejsce w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dnia 11 kwietnia 2016 r.

Dokument korekty oszacowania domów mieszkalnych, pozostawionych przez przesiedleńców z rejonu Berezy Kartuskiej w latach 1945-1946 [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Historia, wyd. MN, Poznań 2016, s. 90-98 [ISBN 978-83-65362-96-4]

 Analiza źródła do badań genealogiczno-majątkowych, wytworzonego przez Okręgowy Urzęd Przesiedleńczy w Berezie Kartuskiej  

Historia zegara ze szczególnym uwzględnieniem powstania i rozwoju zegara mechanicznego [w:] Гуманiтарний корпус, Випуск 7, Мiнiстерство Освiтi i науки Украïни, Нацiональний Педагогiчний Унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016, s. 155-174 [ISBN 978-966-924-368-3]

Publikacja referatu z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Miejscowe problemy humanistyki w badaniach młodych naukowców”organizowanej przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa, Kijów dnia 1 października 2016 r.

Przypuszczalne echa katastrofy tunguskiej w prasie polskiej z 1908 r.


Referat wygłoszony podczas IV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, mającej miejsce w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dnia 21 listopada 2016 r.

Szlachta jednodymowa traktu prużańskiego według spisu podymnego dla województwa brzeskiego litewskiego z 1775 roku [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne . Część II, wyd. MN, Poznań 2017, s. 84-92 [ISBN: 978-83-65677-41-9]

 Edycja źródłowa fragmentu zestawienia płatników podatku podymnego w 1775 r. 

Szlachta traktu prużańskiego posiadająca poddanych według spisu podymnego dla województwa brzeskiego litewskiego z 1775 roku [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Historia, wyd. MN, Poznań 2016, s. 93-100 [ISBN: 978-83-65677-41-9]

 Edycja źródłowa fragmentu zestawienia płatników podatku podymnego w 1775 r.


II. Projekty historyczne, społeczne i kulturalne, wywiady dla mediów:

Działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, lata 1998-2002 (jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczący ds. Finansowych).

Prócz wielu cyklicznych imprez okolicznościowych dla studentów, również współorganizacja większych projektów, między innymi: pierwsza akcja honorowego krwiodawstwa studentów „Wampiriada”; Projekt zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów przywracający 49% ulgę studencką; Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych we  współpracy z Fundacją Batorego; reaktywacja Legii Akademickiej, Centralne Biuro Kwater Studenckich...

www.bereza-krempna-ochla.org, lata 2000-2006.


Nieistniejący już portal internetowy poświęcony historii miasta Bereza Kartuska oraz wsi Krempna (pow. jasielski) i Ochla. Planowana jest jego reaktywacja...

Drogi do Wolności. XX-lecie NZS AGH, Kraków maj 2000 r.


Projekt i organizacja multimedialnej wystawy poświęconej historii Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z okazji obchodów 20-lecia tej organizacji.

Białoruś, lato 2001 r.

Przewodnictwo wycieczki na Białoruś (między innymi: Grodno, Bereza Kartuska, Prużany, Różany, Mereczowszczyzna, Nieśwież i Nowogródek).

Czeczenia wczoraj i dziś, Kraków 28 stycznia 2002 r.

 

Organizacja konferencji poświęconej historii i kulturze tego kraju oraz sytuacji narodu czeczeńskiego w kontekście trwającej tam wojny. Spotkanie z udziałem przebywających w Polsce czeczeńskich uchodźców (m. in. Isy Adajewa - byłego dyrektora Muzeum Narodowego w Groznym).

Białoruś, lato 2003 r.


Przewodnictwo wycieczki na Białoruś.

Uwagi i propozycje do Programu Rozwoju i Odnowy Wsi Ochla, kwiecień 2004 r.


Między innymi propozycja: sporządzenia profesjonalnego studium zagospodarowania przestrzennego wsi; zagospodarowania budynku barokowego dworu w Ochli na obiekt konferencyjno-muzealny z miejscami hotelowymi; utworzenia ochlańskiego szlaku turystyczno-rekreacyjnego i wieży widokowej z dawnej wieży kościoła ewangelickiego; urządzenia dróg i chodników oraz budowy kanalizacji publicznej; przyjęcia herbu i flagi Ochli...

Ukraina, lato 2004 r.


Przewodnictwo wycieczki na Ukrainę (między innymi: Żółkwia, Lwów, Tarnopol, Zbaraż, Wiśniowiec, Ławra Poczajowska, Krzemieniec, Chocim, Kamieniec Podolski i Stanisławów).

700-lecie wsi Ochla, 13-14 sierpnia 2005 r.

Współorganizacja obchodów ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wsi Ochla.
Gazeta Wyborcza” - dodatek zielonogórski, 11-12 sierpnia 2005 r.)

Ochla - nasza mała ojczyzna, jesień 2005 r.

Współudział w realizacji reportażu radiowego Cezarego Galka (redaktora Radia Zachód) poświęconego wzajemnym relacjom pomiędzy byłymi-niemieckimi i obecnymi-polskimi mieszkańcami wsi Ochla.

Inskrypcje na terenie Polski Zachodniej, 2006-2008 i 2011 r.


Udział w projekcie naukowo-badawczym realizowanym pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Joachima Zdrenki, stanowiącym część ogólnokrajowego projektu naukowo-badawczego, finansowanego przez Departament Badań Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

Projekt inwentaryzacji i objęcia ochroną prawną szczególnie cennych drzew, alei i parków w Ochli, styczeń-luty 2007 r. (inwentaryzacja) 

Projekt realizowany we współpracy z prof. dr hab. Leszkiem Jerzakiem (obecnie Dziekanem Wydziału Nauk Biologicznych i Kierownikiem Katedry Ochrony Przyrody Uniwersytetu Zielonogórskiego; mieszkańcem Ochli).

Wywiad o zawodzie genealoga udzielony dla "Dziennik Polska-Europa-Świat", listopad 2008 r.   

Fragmenty wywiadu zostały przytoczone w artykule Michała Wójcickiego z   szawa 2008 r.   Fragmenty wywiadu Dziennik Polska-Europa-Świat”,Papierowy archeologzawód genealog 24 listopada 2008 r.

III nagroda w konkursie Curiosa w archiwach państwowych”, Warszawa 2008 r.   

organizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych - decyzja Komisji Konkursowej NDAP w Warszawie z dnia 9 grudnia 2008 roku

Konsultacja heraldyczna odnośnie definicji i użytkowania godła państwowego, grudzień 2009 r.

Wypowiedzi z tej konsultacji znalazły się w artykule Tomasza Kapicy p.t. Orzeł do godła niepodobny w "Nowej Trybunie Opolskiej" wyd. z 4 grudnia 2009 r., omawiajacej spór pomiędzy wójtem Reńskiej Wsi, a wojewodą opolskim, odnośnie tablic na budynku gminy.

Polska Wspólnota Heraldyczna, 5 czerwca 2010 r.

Współzałożyciel i sekretarz Stowarzyszenia PWH, m. in. propagującego ideę współczesnego Herbu Obywatelskiego.

Ekshumacja żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej w rejonie pomiędzy wsiami Kiełpin i Barcikowice Małe (gm. Zielona Góra), wrzesień 2010 r.


Udział w polsko-niemieckim projekcie naukowo-badawczym prowadzonym przez Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. z siedzibą w Kassel i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, opartym na Umowie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej, zawartej w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r., którego bezpośrednim wykonawcą jest polsko-niemieckie Stowarzyszenie Pomost (www.pomost.net.pl).

Konsultacja heraldyczna odnośnie użycia herbu miasta Kielc w logo KPH, 21 października 2010 r.

W informacji prasowej pominięto m.in. wypowiedź, iż herb miejski, mając ze swej definicji być trwałym symbolem miasta, niezmiennym elementem jego identyfikacji, nie może być modyfikowany ze względu na doraźne potrzeby użytkowe miejskich organizacji społecznych, więc tym bardziej nie można zmienić jego barw na tęczowe.

Inskrypcje na terenie Polski Zachodniej, 2006-2008 i 2011 r.


Udział w projekcie naukowo-badawczym realizowanym pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Joachima Zdrenki, stanowiącym część ogólnokrajowego projektu naukowo-badawczego, finansowanego przez Departament Badań Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

Wywiad odnośnie "rynku" genealogicznego w Polsce dla portalu na:Temat, maj 2011 r.

Fragmenty wywiadu wykorzystane w artykule Michała Fala z 3 czerwca 2011 r. p.t. "Genealogiczny internetowy gigant zapowiada nad Wisłą milionowe inwestycje, a Polacy coraz chętniej szukają przodków".

Wywiad na temat jak prowadzić rodzinne archiwum29 lipca 2013 r.


Wywiad zrealizowany przez Program 3 TVP Gorzów w ramach promocji projektu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Program I Polskiego Radia p.t. "Zostań rodzinnym archiwistą". Poniżej migawka z wywiadu w wiadomościach regionalnych TVP.

Sapiehowie z kościoła kartuzów w Berezie, lata 2014-2015


Udział w projekcie naukowo-badawczym realizowanym przez Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, pod kierunkiem dr hab. Aleha Dziarnovicha. Projekt ma na celu m.in.: ustalenie kompletnej listy przedstawicieli rodu Sapiehów, pochowanych na przestrzeni XVII-XVIII w. w podziemiach kościoła przy klasztorze kartuzów w Berezie; odnalezienie i wydanie katalogu źródeł archiwalnych (pisanych, ikonograficznych, epigraficznych itp.) związanych z tamtejszą nekropolią Sapiehów; odnalezienie miejsca złożenia ich trumien ze szczątkami w 1866 roku (po ówczesnym zburzeniu tegoż kościoła); badania trumien i szczątków Sapiehów (w przypadku ich znalezienia).

Ludność powiatu kobryńskiego na przykładzie parafii Berez Kartuska i Sielec w XVI-XVIII w., lata 2014-2015


Zadanie badawcze realizowane w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, udzielonej w wyniku konkursu w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2014 r. Zadanie realizowane pod kierunkiem dr hab. Leszka Belzyta, prof. UZ.

 Cyfryzacja XIX-wiecznych ksiąg metrykalnych dekanatu prużańskiego znajdujących się w zasobie Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, styczeń 2015 r.


Przeprowadzenie pomyślnych negocjacji z dyrekcją Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) odnośnie cyfryzacji przechowywamnych tam (fond nr 318) ksiąg metrykalnych rzymskokatolickiego dekanatu prużańskiego oraz ich publicznego i nieodpłatnego udostępnienie w internecie. Są to kopie dekanalne ksiąg metrykalnych urodzeń ślubów i zgonów dla parafii rzymskokatolickich: Bereza Kartuska, Kiwiatycze, Prużana, Siechniewicze, Sielec i Szereszewo, wszystkie z lat 1834-1865, 1870-1871, 1873-1874 oraz spis parafian całego dekanatu prużańskiego z 1834 r. Zeskanowano 52 księgi, ponad 9 tyś. stron bardzo dobrej jakości skanów PDF.

 Współorganizacja i pilotaż Ekspedycji Etnograficznej Bereza - Zielona Góra, 11-12 kwietnia 2015 r.

Ekspedycja z Białorusi, której kierownikiem był bereski dziennikarz Mikalai Sinkevich, przeprowadzała wywiady z byłymi mieszkańcami rejonu Berezy Kartuskiej, przesiedlonymi w latach 1945-1946 w rejon Zielonej Góry (m.in. do wsi: Ochla, Białków i Mycielin); nawiązała kontakty z Muzeum Etnograficznym w Ochli oraz kilkoma polskimi organizacjami zrzeszającymi dawnych mieszkańców rejonu Berezy i ich potomków.
http://maiak.by/news/history/neizvestnaya-berezovshchina.html
http://maiak.by/news/history/neizvestnaya-berezovshchina_2.html
http://maiak.by/news/history/neizvestnaya-berezovshchina_3.html

Paweł Szymon Towpik: „Twórzmy nowe herby obywatelskie”, lipiec 2015 r.

Wywiad przeprowadzony przez Alana Jakmana dla „More Maiorum”, nr 7 (30) z dn. 10 lipca 2015 r. s. 4-21 //Wbrew tytułowi przede wszystkim zostały w nim poruszone różne historyczne aspekty polskiej heraldyki oraz podane liczne wskazówki odnośnie prowadzenia badań w celu ustalenia faktycznej przynależności herbowej danej rodziny.//  

Ludność rejonu Berezy Kartuskiej i Sielca od XVI do XIX w., 2016-


Zadanie badawcze realizowane w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, udzielonej w wyniku konkursu w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2016 r. Zadanie realizowane pod kierunkiem dr hab. Leszka Belzyta, prof. UZ.

                W zestawieniu pominięto między innymi badania i opracowania wykonane dla Klientów Ośrodka "HISTORIAE".
                Wykorzystywanie załączonych tu tekstów i ikonografii do publikacji, publicznych przemówień, czy odczytów 
                możliwe wyłącznie za zgodą ich autora !


 

    

     Program Acrobat Reader
potrzebny do otworzenia załączonych tekstów można pobrać ze strony: