Ośrodek "HISTORIAE" zajmując się badaniami heraldycznymi i weksylologicznymi proponuje:I. Poszukiwania herbu

   Ośrodek "HISTORIAE" realizuje badania mające za zadanie ustalenie jakim herbem pieczętowała się dana szlachecka rodzina w przypadku, kiedy informacje o herbie nie są pewne lub wiedza o nim w ogóle nie jest znana. Wynikiem badań jest opracowanie zawierające między innymii:
 • nazwę odnalezionego herbu (jeśli istnieje także zawołanie rodowe z nim związane);
 • podstawowy rysunek herbu (zgodny zasadami heraldyki polskiej);
 • wizerunek herbu w różnych okresach i stylach artystycznych;
 • wizerunki odmian tego herbu;
 • legendy o powstaniu herbu i etymologia jego nazwy;
 • nazwiska innych rodzin noszących badany herb wraz z krótką informacją o ich najwybitniejszych przedstawicielach;
 • staropolskie wiersze na herb i rodowców;
 • źródła pozyskanych informacji.


II. Określenie zgodności herbu i weksylium z kanonem heraldyki i weksylologii

   Wydawanie opinii w przypadkach, kiedy mając (lub projektując) herb lub weksylium nie mamy pewności, co do poprawności jego wizerunku, zgodności z obowiązującymi zasadami heraldyki i weksylologii polskiej. Opinia wydawana jest w formie kilkustronicowego opracowania oceniającego herb lub weksylium w odniesieniu do tych zasad, wraz ewentualnymi proponowanymi zmianami
:


III. Projektowanie herbów i weksylii

   Ośrodek "HISTORIAE" wykonuje projekty:
 • herbów samorządowych (dla miast, gmin, powiatów);
 • weksyliów samorządowych (między innymi: chorągwi, sztandarów, flag i proporców);
 • herbów wsi;
 • herbów i weksyliów: korporacji, stowarzyszeń;
 • logo i weksyliów: firm, instytucji i stowarzyszeń;
 • herbów szlacheckich;
 • gmerków mieszczańskich.


 Przykładowe opracowanie heraldyczne Przykładowy projekt weksylium