"HISTORIAE" to działająca od 2005 roku profesjonalna firma zajmująca się badaniami historycznymi w szczególności zaś takimi dziedzinami jak: genealogia, heraldyka i historia regionalna. Ośrodek przeprowadza poszukiwania archiwalne i biblioteczne, wykonuje opracowania ze wspomnianych dziedzin historii, redaguje księgi jubileuszowe firm, projektuje herby i weksylia miejscowości oraz jednostek samorządowych. W zakres jej działalności wchodzą także: odszukiwanie spadkobierców i zaginionych członków rodzin, archiwizacja rodzinnej dokumentacji, określanie stanu prawnego nieruchomości, tworzenie dokumentacji fotograficznej i eksploracja terenu wykrywaczami metali. Ponadto oferuje obsługę prywatnych i zakładowych archiwów. Pełny i szczegółowy zakres usług przedstawia dział “Oferta”.

 
Ośrodek "HISTORIAE" założył i prowadzi Paweł Szymon Towpik - historyk, genealog, regionalista i heraldyk, pasjonat z 25-letnim doświadczeniem w prowadzeniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Geodezji i Kartografii (specjalność - Gospodarka Nieruchomościami) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych w Warszawie. Autor licznych publikacji i referatów naukowych, uczestnik naukowych projektów badawczych i organizator imprez historyczno-kulturalnych. Doktorant na Uniwersytecie Zielonogórskim (dysertacja z zakresu demografii i genealogii ludności dekanatu prużańskiego, kobryńskiego i różańsko-iwacewickiego w XVI-XIX w.). Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach 1998-2002, współzałożyciel i członek Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego od 2005 r., członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego od 2009 r., współzałożyciel i sekretarz Polskiej Wspólnoty Heraldycznej od 2010 r., członek Polskiego Towarzystwa Historycznego od 2014 r. i International Heraldry Society od 2014 r., członek zarządu Fundacji "Pro Heraldica" od 2015 r.

Szczegółowy spis publikacji (w tym ich treść), referatów, projektów naukowych
i kulturalnych oraz innej aktywności do zapoznania się pod niniejszym linkiem.  Stałym Współpracownikiem i okresowym rezydentem Ośrodka "HISTORIAE" w Berlinie oraz mormońskiej Family History Library w Salt Lake City (USA) jest Tadeusz Hubert Piłat - absolwent Wydziału Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada 20-letnie doświadczenie badawcze i wydaną w 2003 roku akredytację od International Commission for the Accreditation of Professional Genealogists (ICAPGen) w USA, jako genealog specjalizujący się w badaniach rodzin polskiego pogranicza oraz rodzin żydowskich; jego domeną jest również genealogia Łemkowszczyzny i Śląska Opolskiego oraz badania na terenie Niemiec, Czech i Słowacji. Znawca polskich bibliotek prywatnych i starodruków z XVI-XVIII wieku.


  Stałym współpracownikiem Ośrodka "HISTORIAE" w latach 2008-2015 był Śp. Tomasz Maciej Steifer (1955-2015) - absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki - Katedra Konserwacji Starych Druków i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Szkoły Oficerów Rezerwy (podporucznik piechoty). Artysta plastyk i heraldyk, twórca malarstwa sztalugowego i ściennego oraz stołoobrazów (obrazy przestrzenne na blatach stołów), autor opracowań plastycznych książek, wykonawca grafik genealogicznych i heraldycznych, autor lub współautor publikacji heraldycznych, czołowy edytor polskiej Wikipedii w zakresie zagadnień heraldycznych, także autor i współautor bardzo wielu projektów: herbów, flag, pieczęci, odznak i logo, wykonywanych dla instytucji państwowych, urzędów samorządowych, podmiotów kościelnych, a także firm i osób prywatnych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, współzałożyciel i wiceprzewodniczący Polskiej Wspólnoty Heraldycznej, założyciel i prezes Fundacji "Pro Heraldica", członek International Assotiation of Ameteur Heralds oraz International Heraldry Society. Uczestnik wielu prestiżowych wystaw malarskich.


 

     Ośrodek współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim, a także utrzymuje kontakty z wieloma naukowcami z innych czołowych polskich uczelni (między innymi: Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu), Instytu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przy Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, historykami z krajów ościennych, stowarzyszeniami mniejszości narodowych i etnicznych, różnymi związkami wyznaniowymi, Polakami mieszkającymi w byłych krajach ZSRR oraz Polonią w Europie Zachodniej, USA, Kanadzie, Republice Południowej Afryki i Australii.